Per Sant Jordi ofereix amor i emoció: l'exclusiu Rose Plate

Gaudeix d'aquest dia tan especial i aconsegueix al moment, i per la compra de 250g d'Emmentaler AOP, un plat de ceràmica gratis. Aquesta promoció es durà a terme a punts de venda seleccionats i fins a esgotar existències. 

  
Bases de la Promoció Rose Plate Emmentaler AOP 

1. Objecte 

Mitjançant les Bases que s'exposen a continuació, la mercantil Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL (Via Laietana, 57, 08003 Barcelona. CIF: B42712844) estableix les normes reguladores de la Promoció Rose Plate Emmentaler AOP, d'ara endavant Promoció. 

Ateses aquestes bases i durant la vigència de la Promoció, els clients dels establiments de distribuïdors de productes denominació d'origen “Formatges de Suïssa” que participen en la Promoció, podran obtenir l'obsequi descrit en aquestes Bases sempre que hi hagi unitats disponibles (promoció limitada fins a esgotar existències) i es compleixin els requisits de les presents Bases. 

  

2. Requisits 

Per a poder participar en la Promoció, el client haurà de fer una compra mínima de 250 g o més d'Emmentaler AOP, durant la vigència de la Promoció en els establiments referits i en els termes establerts en les presents Bases. 

El client ha de ser major d'edat. 

  

3. Àmbit de la Promoció 

Aquesta Promoció serà vàlida tret que s'esgotin les existències de l'obsequi, i en aquest cas s'entendrà finalitzada. La Promoció es limita geogràficament a Catalunya. 

  

4. Obsequi 

 L'obsequi de la Promoció consisteix en un plat de ceràmica. 

  

5. Mecànica promocional 

Durant la vigència de la Promoció i en els termes exposats en aquestes Bases, el client que realitzi, en un establiment adherit, una compra superior a 250g de producte obtindrà un (1) obsequi de la Promoció. El client obtindrà un (1) obsequi per cada compra que superi el pes mínim. L'obsequi es lliurarà en el mateix moment de la compra. 

L'obsequi obtingut sobre la base d'aquesta Promoció queda subjecte a aquestes Bases i no serà possible substituir-ho per diners en metàl·lic i, en cap cas, serà susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del client. Si el client rebutja l'obsequi, no se li oferirà cap obsequi alternatiu. 

La Promoció té caràcter gratuït i no implica en si mateixa un increment en el preu dels productes promocionats, ni cap pagament addicional per a poder participar. 

  

6. Consideracions generals 

La simple participació en la Promoció suposa l'acceptació d'aquestes Bases íntegrament, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptar-les implicarà l'exclusió del participant i a conseqüència d'això, Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL quedarà alliberada del compliment de l'obligació amb aquest participant contreta en relació amb aquesta Promoció. 

Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present Promoció, fins i tot la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la Promoció, sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva, en la mateixa forma i mitjà que aquestes bases. 

En cas de frau o una altra mecànica promocional que no respecti les presents normes o la bona fe, Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL es reserva el dret de rebutjar el lliurament del premi al guanyador.

Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL, no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament, participació o Premi de la present Promoció. 

L'acceptació de l'obsequi pel participant és de caràcter voluntari, renunciant a qualsevol reclamació contra Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL per tal motiu. 

  

7. Dipòsit de les presents Bases 

Les Bases d'aquesta Promoció estan a la disposició de qualsevol interessat en la pàgina web www.quesosdesuiza.es o a les oficines de Switzerland Cheese Marketing Iberica, SL (Via Laietana, 57 08003 Barcelona. CIF: B42712844) durant la vigència de la Promoció.